ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPARE POSTURI CONTRACTUALE

|

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LIVIU REBREANU” COMĂNEȘTI  anunță:

 Având în vedere:

 • Art.30 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și  criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
 • H.G. 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea guvernului nr. 286/2011
 • Art. 91 din Legea Educației Naționale nr 1/2011

Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Comănești, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale aprobate prin HG nr.286/2011 modificat și completat de HG nr.1027/2014, în cadrul instituției.

1. Denumire post – muncitor - 1 normă  pe perioada nedeterminată

 • Studii medii cu diplomă de bacalaureat;
 • Vechime în specialitate (instalator sau electrician) -minim 3 ani.

2. Denumire post – îngrijitor - 1 normă  pe perioada determinată

 • Studii medii cu diplomă de bacalaureat;
 • Vechime în specialitate - minim 3 ani.

3.      Denumire post – administrator financiar – 0,5 normă  pe perioada nedeterminată

 • Studii superioare cu diplomă de licență în contabilitate;
 • Vechime în specialitate -minim 4 ani.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului: 16.12.2019, ora 900 la sediul  Școlii Gimnaziale “Liviu Rebreanu” Comănești

Probe de concurs pentru postul de muncitor și îngrijitor :

 1. Selecția dosarelor-16.12.2019, ora 900;
 2. Probă practică -16.12.2019, ora 1000;
 3. Interviu -16.12.2019, ora 1200;

Probe de concurs pentru postul de administrator financiar :

 1. Selecția dosarelor -16.12.2019, ora 900;
 2. Probă scrisă -16.12.2019, ora 1000;
 3. Probă practică -16.12.2019, ora 1200;
 4. Interviu -16.12.2019, ora 1300;

 

Data limită de depunere a dosarului de concurs la secretariatul școlii: 12.12.2019

Relații suplimentare: la secretariatul unității, la doamna secretar Crăciun Maria -  Comănești, jud. Bacău, str. Speranței, nr.11, tel: 0234374270 fax 0234372040, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., website: www.scoalarebreanu.ro

I.  CONDIȚII DE OCUPARE A POSTULUI DE ADMINISTRATOR FINANCIAR:

Cetățenia română;
Studii superioare în contabilitate;
Experiență în domeniu de cel puțin 4 ani;
Program de lucru în intervalul oral 08-16;
Cunoștințe de utilizare a tehnologiei informației (operare PC, birotică).

II.  DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE:

 1. Cerere de înscriere
 2. Copia actului de identitate
 3. Copii ale actelor de studii (diplomă bacalaureat, diplomă licență, atestate)
 4. Copia certificatului de naștere
 5. Copia certificatului de căsătorie (dacă e cazul)
 6. Hotărâre judecătorească pentru schimbarea numelui (unde este cazul)
 7. Copia carnetului de muncă / Raport salariat REVISAL
 8. Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale
 9. Adeverință care să ateste starea de sănătate (de la medicul de familie)
 10. Curriculum vitae – model European însoțit de documente justificative

Copiile solicitate vor fi însoțite de documentele în original pentru conformitate cu originalul.

 III.  PROCEDURA DE SELECȚIE

Probe de concurs:

 1. evaluarea dosarelor;
 2. probă scrisă și probă practică;
 3. interviu.

 IV.   BIBLIOGRAFIE

 • OMFP 1792/2002 – Ordin ALOP ACTUALIZAT 2017- Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice
 • LEGEA 82/1991 – Legea contabilității
 • ORDIN nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia
 • LEGE Nr. 1/2011 din 5 ianuarie 2011 Legea educaţiei naţionale
 • LEGE nr.22 din 18 noiembrie 1969 rivind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste (Textul actului publicat în B.Of. nr. 132/18 noi. 1969)
 • DECRET NUMAR: 209 DIN 5 /7 /76 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste

 V.    Graficul de desfășurare a concursului și dispoziții finale:

 • Selecția dosarelor -16.12.2019, ora 900;
 • Probă scrisă -16.12.2019, ora 1000;
 • Probă practică -16.12.2019, ora 1200;
 • Interviu -16.12.2019, ora 1300;

Candidații pot contesta numai propriile lucrări de la proba scrisă;

Informațiile suplimentare se pot obține în zilele lucrătoare, telefonic la nr. 0234374270, personal la secretariatul școlii sau pe site-ul școlii.