Înscrierea în învăţământul primar 2021

 

 

ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022, Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu" Comăneşti are aprobate conform planului de școlarizare 4 CLASE PREGĂTITOARE (3 clase la PJ și 1 clasă la structură).

Circumscripţia şcolară

 • Str. CIOBĂNUŞ
 • Str. PIEŢII
 • Str. REPUBLICII (de la centru până la sensul giratoriu), 1-13, 16-18
 • Str. ALEEA PARCULUI, bl. E,F, G, H
 • Str. ȘTEFAN CEL MARE,
 • Str. GHEORGHE DOJA
 • Str. MIHAI VITEAZU
 • Str. GÂRLEI (fără bloc T1, T3)
 • Str. SPERANŢEI
 • Str. NUFĂRULUI (fără bloc 7)
 • Str. NICOLAE GHICA
 • Str. GH. DONICI
 • Str. ŞUPANULUI
 • Str. MUNTELUI
 • Str. LUMINII
 • Str. CODRULUI
 • Str. COSTIŞA
 • Str. CARPAŢI
 • Str. ȘOIMULUI
 • Str. FUNDĂTURA ŞOIMULUI
 • Str. DUMBRAVEI
 • Str. TROTUŞ
 • Str. VICTORIEI
 • Str. CRÂNGULUI
 • Str. AVÂNTULUI, Str. BANATULUI

 

Anexa 1 - Metodologie înscriere învăţământ primar 2021 - 2022

Anexa 2 - Calendar înscriere învăţământ primar 2021 - 2022

Informații burse

CRITERII GENERALE ȘI SPECIFICE DE ACORDARE A BURSELOR ELEVILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021, SEMESTRUL AL II-LEA

BURSE DE MERIT

CRITERII GENERALE conform Ordinului 5576/2011:          

Bursa  de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

 1. au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior (pentru clasele VI-VIII), respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial (clasa a V-a);
 2. au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de MEC în anul școlar anterior;
 3. au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural - artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de MEC în anul școlar anterior.

CRITERII SPECIFICE:

 • au „0” (zero) absențe nemotivate în anul școlar anterior (pentru clasele VI-VIII);
 • au „0” (zero) absențe nemotivate în semestrul I al acestui an școlar (pentru clasele a V-a).
 • „0” (zero) corigențe.

IMPORTANT!

 • Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit este revizuită semestrial, în funcţie de modificările intervenite în situația școlară a elevilor - elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare în semestrul I al anului școlar în curs este mai mică decât 10 și au absențe nemotivate.
 • Bursele se acordă pe perioada cursurilor școlare, NU și pentru zilele de vacanță sau zilele libere de la stat .
 • Cuantumul unei burse de merit este de 100 lei/lună (în funcție de numărul de zile în care se desfășoară cursuri

 

ACTE NECESARE PENTRU DOSAR BURSĂ DE MERIT:

 • Cerere tip prin care se solicită bursa de merit (ANEXA 1);
 • Document emis de Bancă cu codul IBAN al contului părintelui/tutorelui legal în care se poate vira bursa.

BURSE DE AJUTOR SOCIAL

CRITERII GENERALE conform Ordinului 5576/2011:

Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat:

 • BURSĂ PENTRU ORFANI :
  • se acordă elevilor orfani de ambii părinți
  • nu sunt criterii specifice
 • BURSĂ PENTRU BOALĂ:
  • se acordă elevilor bolnavi de: TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare, ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor; Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar.
  • nu sunt criterii specifice
 • BURSĂ PENTRU VENITURI MICI:
  • se acordă elevilor proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii:
   • nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie (693 lei/membru de familie) ; la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii.
   • nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.
  • sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei;
  • pot păstra bursa elevii promovaţi şi cu nota 10 la purtar

CRITERII SPECIFICE pentru bursele pentru venituri mici:

 • cel puțin media generală 7,00 (șapte)
 • nota 10 la purtare
 • au „0” (zero) absențe nemotivate în anul școlar anterior (pentru clasele VI-VIII);
 • au „0” (zero) absențe nemotivate în semestrul I al acestui an școlar (pentru clasele a V-a).
 • să predomine mediile FB (foarte bine), 50%+1, în anul școlar anterior (pentru clasele I-IV);
 • „0” (zero) medii ,,S” și ,,I”( pentru clasele I-IV).

IMPORTANT:

 • Cuantumul unei burse de ajutor social este de 100 lei/lună
 • Bursele de ajutor social de dau și pe perioada vacanțelor școlare, în următoarele situații:
 1. elevilor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar sunt corigenţi la o singură disciplină de învăţământ şi au media anuală 10 la purtare;
 2. absolvenţilor învățământului gimnazial care fac dovada că au fost admiși în liceu/învățământ profesional, cursuri cu frecvență, într-o unitate de învăţământ preuniversitar de stat;
 3. elevilor declaraţi repetenţi din motive medicale, dovedite prin documente medicale.

 

ACTE NECESARE:

 • DOSAR BURSĂ PENTRU ORFANI:
  • Cerere tip prin care se solicită bursă de ajutor social pentru orfani (ANEXA 1).
  • Copie certificat de naștere/carte de identitate a elevului
  • Copii  certificate de deces
  • Document emis de Bancă cu codul IBAN al contului părintelui/tutorelui legal în care se poate vira bursa.
 • DOSAR BURSĂ PENTRU BOALĂ:
  • Cerere tip prin care se solicită bursă de ajutor social pentru boală (ANEXA 1) .
  • Copie certificat de naștere/carte de identitate a elevului
  • Certificat eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar pentru elevii care suferă de una din bolile specificate în lege.
  • Document emis de Bancă cu codul IBAN al contului părintelui/tutorelui legal în care se poate vira bursa.
 • DOSAR BURSĂ PENTRU VENITURI MICI:
  • Cerere tip prin care se solicită bursă de ajutor social pentru venituri mici (ANEXA 1) .
  • Copie certificat de naștere/carte de identitate a elevului
  • Copii certificate de naștere și cărți de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei
  • Acte doveditoare privind veniturile nete pe ultimele 12 luni anterioare depunerii dosarului (februarie 2020-ianuarie 2021), inclusiv alocația suplimentară pentru copii
  • Act doveditor în original cu terenurile agricole deținute în zonele colinare, de șes sau zonele montane(dacă este cazul)
  • Declarație pe proprie răspundere, scrisă în fața unui membru al Comisiei pentru acordarea burselor, dacă unul/ambii părinți nu sunt încadrați în muncă, nu primesc retribuții sociale, nu primesc ajutor de șomaj, nu primesc nici un fel de pensie  sau nu dețin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.
  • Document emis de Bancă cu codul IBAN al contului părintelui/tutorelui legal în care se poate vira bursa.
  • Dosar din plastic cu șină

NOTĂ:

 1. Criteriile specifice de acordare a burselor se stabilesc anual în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, în limitele fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare.
 2. Un elev nu poate primi două burse simultan dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp.

PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR:

15 martie - 03 aprilie 2021